Een belangrijke mijlpaal voor het project Smart Grid Westland. De Autoriteit Consument en Markt heeft namelijk een ontwerpbesluit gepubliceerd van een ontheffing voor Westland Infra Netbeheer om het project mogelijk te maken.

Westland Infra Netbeheer heeft deze week een ontwerpbesluit voor de ontheffing ontvangen van de ACM. Westland Infra Netbeheer heeft namelijk ontheffing nodig om op bepaalde momenten iets anders met de tariefstructuren om te gaan. Daardoor kan het Smart Grid Westland (SGW) bijna van start. Het is nu wachten op een definitief besluit voor een juridische basis voor de livegang van SGW.

Energie is een belangrijke kostenpost voor de glastuinbouw. Tegelijkertijd is de tuinbouw een innovatiesector, ook op het gebied van energie. In de afgelopen jaren is de glastuinbouw getransformeerd van een voornamelijk energie afnemende sector naar een substantieel energie producerende en zelfs terugleverende sector.

De transitie vergt dat de tuinbouw nog meer stappen vooruit gaat zetten om tot een duurzame teelt te komen. Er zal meer worden ingezet op bijvoorbeeld aardwarmte, restwarmte, wind- en zonne-energie. Daarnaast ligt in de lijn der verwachting dat er meer uitwisseling noodzakelijk zal zijn tussen de energiedragers, zoals bijvoorbeeld Power to Heat of Power to Gas. Dit vergt veel innovatiekracht van de tuinbouw, maar ook van de omliggende systemen. De huidige energiesystemen bieden onvoldoende flexibiliteit om de verwachte ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

Wat biedt Smart Grid Westland?
Er is vaak ruimte in het net beschikbaar, omdat energienetten op een maximale capaciteit worden ontworpen. Klanten betalen voor benodigde capaciteit op enig moment in het jaar, terwijl ze deze niet op alle momenten gebruiken. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen, wordt de capaciteit geoptimaliseerd door middel van stuursignalen. Klanten worden hierdoor gestimuleerd om hun capaciteitsbehoefte meer te verschuiven naar momenten dat er geen pieken in het net zijn. Hierdoor wordt het net efficiënter benut en treden er minder transportverliezen op. De efficiencyverbetering die dit oplevert, leidt tot lagere transporttarieven voor alle klanten, waaronder ook de consumenten.

Dit betekent een mooie stap voor het energielandschap in Nederland. Westland Infra Netbeheer werkt met diverse partijen samen (o.a. netbeheerders, leveranciers, klanten, brancheorganisatie en tuinbouw) om te onderzoeken of het Westlandse model ook landelijk toe te passen is.

Hoe werkt het?
De werking is eenvoudig. Het werkt als een stoplicht. Als het stoplicht op groen staat, is er vrije capaciteit op het net beschikbaar. Dit wordt voor 1 dag vooruit per kwartier bekend gemaakt. De deelnemende afnemers kunnen dan extra capaciteit afnemen zonder dat ze zich druk hoeven te maken om extra kosten vanwege piekwaarden. Mocht op de dag zelf blijken dat de vrije ruimte toch niet aanwezig is, worden klanten hiervan op de hoogte gebracht door middel van een elektronisch signaal.

Voor wie
In principe komen alle ondernemers die gevestigd zijn binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer, die in de tariefcategorieën MS en Trafo MS/LS vallen én die kunnen reageren op tariefsignalen, in aanmerking voor deelname aan het SGW.

Meer informatie over het besluit
Het ontwerpbesluit is te lezen op https://www.acm.nl/nl/publicaties/conceptontheffingsbesluit-smart-grid-westland-sgw. De klanten die voor SGW in aanmerking komen, worden tijdig geïnformeerd over de opening van de inschrijving.

Voor meer informatie:
Westland Infra Netbeheer
www.westlandinfra.nl 
 info@westlandinfra.nl