Geld voor drie nieuwe emissiebeperkende projecten

In april 2018 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten.

Ook in 2018 is door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Recent zijn de volgende drie projecten door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. De volgende projecten hebben een financiële bijdrage toegezegd gekregen.Project DuurSaam Glashelder, onderdeel restwaterstromen in Twente

Het doel van het project DuurSaam Glashelder is het verminderen van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in oppervlaktewater.

Het project DuurSaam Glashelder loopt al binnen het Drentse deel van het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen. Doel van dit project is om ook de Overijsselse tuinders mee te nemen in het overall project. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord en waterschap Vechtstromen.

Project Substraatloze teelt van chrysant op water
In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. De verwachting is dat met de teelt op water een flinke stap gezet kan worden richting emissieloos telen voor grondgebonden teelten. Gewerkt wordt onder meer aan het ontwerpen en testen van nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning en het verbeteren van de groei en ontwikkeling in de bewortelingsfase en de fase na het planten. Ook wordt inzicht verschaft over de bedrijfseconomische consequenties van omschakeling van de gangbare teelt in de grond naar de teelt op water. Het project wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk.

Project Telersnetwerk; minder emissie door ionspecifiek bemesten naar plantbehoefte
Doel van dit project is om te komen tot een vermindering van emissie van N en P door tijdens de teelt geen drainwater te spuien en een aangepaste teeltstrategie aan het einde van de teelt. Door dit project kan de kennis over ionspecifiek sturen die is opgedaan in het project ‘emissieloos telen’ toegepast en fine getuned worden in de praktijk. De uitvoering van het project ligt bij Groen Agro Control en Delphy.

Heeft u een projectvoorstel?

Eind september komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. U kunt uw projectvoorstel, welke in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, indienen tot 27 augustus. Ook daarna is het nog mogelijk uw voorstel in te dienen; de daarop volgende deadline is 18 november. Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@stowa.nl.

bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven