"Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd, maar we zijn er nog niet"

De waterkwaliteitsrapportage over 2017 laat zien dat de chemische waterkwaliteit met name in de glastuinbouwgebieden licht is verbeterd. De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in verschillende voor de ecologie belangrijke aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig.

Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert, monitort en bewaakt de kwaliteit van het water in sloten, vaarten, kanalen en zwemplassen het hele jaar door. Eén keer per jaar rapporteert Delfland over alle meetgegevens en bevindingen in een waterkwaliteitsrapportage. De monitoring vindt plaats op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Om de doelen voor een goede waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen, wordt parallel gewerkt aan het terugdringen van concentraties van met name meststoffen en bestrijdingsmiddelen en de inrichting en beheer van waternatuur in onze wateren.

Haalt Delfland zijn doelen voor waterkwaliteit?
De waterkwaliteitsrapportage 2017 laat zien dat er weliswaar verbeteringen zijn, maar dat de doelen voor 2027 nog niet binnen handbereik zijn. Voor het behalen van de doelen is nog een behoorlijke verbetering nodig. Met de ingeslagen weg is er vertrouwen dat het halen van de doelen mogelijk is. Maar alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het Rijks-beleid op verontreinigde bronnen effectief is. Delfland kan deze bronnen niet of beperkt beïnvloeden. Alleen een aanpak bij de bron zal uiteindelijk leiden tot duurzaam schoon water. Aanvullend geldt uiteraard dat de afspraken die zijn gemaakt met de gebiedspartners en de maatregelen ook een duurzame impact hebben. Ecologie is echter nooit 100% voorspelbaar. Daarom zal het watersysteem en de ecologische ontwikkeling tussen nu en 2021 permanent worden gemonitord en wordt op basis van de resultaten de koers zo nodig bijgesteld.

Chemische waterkwaliteit verbeterd: samen met de tuinbouw
De verwachtingen voor 2017 waren gespannen. Want waar de chemische water­kwaliteit eerder steeds iets beter werd, bleven de resultaten in 2016 achter. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem, dat effect heeft op de kwaliteit van het water. Dit in afwachting van resultaten van de aanpak bij de bron, zoals de gebiedsgerichte aanpak.

Daarin werkt Delfland polder voor polder samen met LTO Glaskracht, ondernemers en gemeenten aan het in kaart brengen en oplossen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw. Op die bronaanpak is afgelopen jaar op alle fronten een tandje bijgezet, ook op het gebied van de handhaving. En, zo wijzen de cijfers uit, dat heeft resultaat.

De glastuinbouwsector zelf heeft een groot belang bij een betere waterkwaliteit. Vanwege haar ‘groene en duurzame imago’ en het arsenaal bestrijdingsmiddelen waarover de sector kan beschikken. Als een bepaald middel veel in het oppervlaktewater wordt aangetroffen, kan het gebruik ervan worden verboden.

Toch voldoet de chemische waterkwaliteit op veel plaatsen niet aan de normen en moet er nog veel gebeuren om de waterkwaliteit op orde te krijgen. Waterbewust ondernemen is essentieel in de tuinbouw: Delfland is dan ook enthousiast dat een groep tuinders zelf de waterkwaliteit gaat meten. Zonder een goede chemische waterkwaliteit is er geen goede basis voor een gezonde ecologie.

Impuls voor verbetering ecologische waterkwaliteit
Delfland heeft al veel gedaan om de ecologie te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vismigratievoorzieningen zijn aangelegd. Maar voor een robuust netwerk van waternatuur is meer nodig. De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in verschillende voor de ecologie belangrijke aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig.

De ecologische waterkwaliteit is nog niet op orde. Delfland breidt haar maatregelenpakket uit en werkt met ecologische sleutelfactoren die door een kennisinstituut ontwikkeld zijn. Deze sleutelfactoren worden landelijk toegepast. Hiermee worden wateren ook onderling vergelijkbaar. Op basis van de “scores” op deze factoren wordt zichtbaar waaraan gewerkt moet worden: zitten er te veel of te weinig voedingstoffen in het water of de bodem, kunnen planten en kleine organismen zich verspreiden, is er voldoende licht, of zijn er verontreinigingen?

Delfland is gestart met plannen en projecten voor de waternatuur, de vissen en de planten en dieren in, op en bij het water. Dit varieert van de aanleg van natte ecologische zones en aanbrengen van meer structuur in water­gangen – takkenbossen, drijvende eilanden of “plantenbakjes” aan steile kades, net boven en in het water - tot een ander beheer en onderhoud van watergangen – baggeren en maaien - waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Samen doorpakken
Met al die inzet wil Delfland in 2027 voldoen aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water. De oplossingen om tot een betere waterkwaliteit te komen, zijn niet eenvoudig. Delfland kan dit bovendien nooit alleen. Daar zijn álle partijen bij nodig: glastuinbouw, waterschappen, gemeenten, provincie en Rijk, maar ook burgers en bedrijven. Duurzame verbetering betekent dus: samenwerken!

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven