“Meer aandacht voor de waterstromen op de bedrijven loont voor de waterkwaliteit”, aldus Sjaak van der Tak, nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland tijdens het WaterEvent op 5 oktober. “Gezien de komende verplichte zuiveringsplicht per 1 januari 2018 moet hiervoor met de overheidspartijen gezamenlijk de schouders onder worden gezet met ieder zijn eigen rol. De toekomstrichting van de glastuinbouwsector is om haar license to produce and sell te behouden voor een verantwoorde glastuinbouw.”Het jaarlijkse WaterEvent vond voor de achtste keer plaats, georganiseerd vanuit het programma Glastuinbouw Waterproof (koepel binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) door LTO Glaskracht Nederland en Wageningen University en Research, Business Unit Glastuinbouw. Tijdens diverse presentaties en workshops zijn telers, adviseurs en onderzoekers bijgepraat over de lopende ontwikkelingen en innovaties op het gebied van water. Aandacht was voor de verschillende ontwikkelde zuiveringstechnieken, het aantonen van nul-lozing en lozingen rondom de teeltwisseling.Emissie beperken: samen de schouders eronder
Er is al veel mogelijk om de emissie te beperken, maar dat is nog niet altijd even eenvoudig. Met elkaar in gesprek blijven over waar knelpunten optreden is van groot belang om zo naar oplossingen te zoeken. In gebiedsgerichte projecten proberen telers samen met de sector, gemeente en waterschap tot vergaande resultaten te komen.

Innoveren blijft de toekomst
Ook ondergrondse waterberging en het beschikbaar houden van voldoende goed gietwater is volop in ontwikkeling. De klimaatwijzing zal er steeds meer toe leiden dat droge perioden worden afgewisseld met felle regenbuien. Dit kan leiden tot een tekort en een overmaat aan regenwater. Beide kunnen de glastuinbouw erg negatief beïnvloeden. Samen werken aan oplossingen is hard nodig om in de toekomst (nagenoeg) emissieloos en klimaatbestendig te kunnen telen.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Margreet Schoenmakers)