Per 1 juli wordt de CPR van kracht. CPR staat voor Construction Products Regulation, een Europese verordening die zorgt voor eenduidige eisen waaraan bouwproducten dienen te voldoen. Het heeft betrekking op nieuwe gebouwinstallaties (waaronder ook de kassen) met daarin elektrotechnische- en civiel technische werken.Met name het brandgedrag van deze installaties wordt in deze verder onder de loep genomen. “Een behoorlijk ingreep voor de kwekers die gaan nieuw bouwen”, aldus Jos Duijvesteijn van Voshol verwarming en elektrotechnische installaties. “Wij, als installateur vinden het belangrijk klanten hierop te attenderen. Zo komt men niet voor verrassingen te staan."

Voor wie geldt dit?
Zoals genoemd betreft het nieuwbouwprojecten. Als uw bouwvergunning is verstrekt na 10 juni 2016 en voor 1 juli 2017, en de uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017, dan is CPR geclassificeerde kabel verplicht. De CPR geldt voor de hele keten van opdrachtgever, de installateur, distributeur, leverancier tot aan de fabrikant van kabels.

Wat is de rol van de kweker/ opdrachtgever?
Deze dient aan te geven wat het brandrisico (afbreukrisico) is. Aan de hand van deze gegevens wordt de installatie uitgerekend door de installateur. Deze opgave van de kweker/opdrachtgever dient men in de offerte vermelden. Er ligt dus een behoorlijke verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Onderstaande tabel is hiervoor te hanteren.Wat zijn brandklassen en wat betekent dit?
Alle kabels worden geclassificeerd in bepaalde brandklassen. Voorheen werd hier nauwelijks aandacht aan besteed. Er zijn 4 brandklassen voor de sector van toepassing:Op elke kabel dient volgens de CPR richtlijn verplicht een E / D/ C of B2 aanduiding te staan. Andere kabels mogen niet meer gebruikt worden in de nieuwbouw. Dit gaat in vanaf 1 juli 2017.

De kabelfabrikant zal per type kabel een DoP verklaring moeten overleggen. Een DoP verklaring is declaration of performance. Dat wil zeggen dat de kabel aan bepaalde eisen voldoet. Deze DoP verklaring zal bij elke installatie bij de eindklant fysiek aanwezig moeten zijn. Dus elke geleverde kabel dient herleidbaar te zijn naar de juiste DoP.

Uw installateur mag na 1 juli geen andere kabels voor nieuwbouwprojecten in de handel brengen. Oude kabels mogen nog wel in bestaande installaties worden opgemaakt.

Is CPR een wet of een norm?
Deze CPR bevat regels die gelden voor alle lidstaten van de EU. De CPR heeft een vergelijkbare status als de nationale wet in deze lidstaten. Bij strijdigheid gaat de CPR zelfs boven de nationale wet.

Welke producteigenschappen van de kabel vallen onder de CPR?
Het betreft het brandgedrag van de kabel en vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Zijn er kostenverhogende factoren?
Een kabel in de B2ca klasse (toegepast bij groot risico) is ongeveer 40% duurder dan een kabel uit de Eca klasse (toegepast bij laag risico). Het is daarom van belang dat er goede inschatting wordt gemaakt van het risico.

Jos Duijvesteijn stelt: “Let erop dat uw installateur weet wat hij doet. Maar al te vaak komen we situaties tegen bij belichtingsprojecten die over het randje zijn. Het betreft hier aanbiedingen waarbij omwille van de prijs dunnere kabels worden gebruikt. Dit lijkt goedkoop maar is uiteindelijk een maandelijkse kostenpost in de elektriciteit kosten. Daarbij loopt u als kweker onnodige risico’s. Ook in dit geval kunnen partijen over het randje gaan en u kabels verkopen die niet meer voldoen. Voshol verwarming en elektrotechniek zullen u graag te woord staan als u hierover vragen heeft."

Voor meer informatie:
Voshol Warmte Elektrotechniek
Lorentzstraat 1-3
2665 JG Bleiswijk
T: 010-511 40 52
F: 010-511 85 86
info@janvoshol.nl
janvoshol.nl