Het agrocomplex kent een tipping point: de minimale primaire productieomvang die nodig is voor het innoverend vermogen van de toeleverende en verwerkende industrie. LEI Wageningen UR heeft verkend wat er gebeurt met de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het agrocomplex als een deel van de primaire productie wegvalt.

Uit de casus over de sierteelt blijkt dat in de periode 2002-2014 het Nederlandse areaal sierteelt sterk is afgenomen, evenals het aantal productiebedrijven. Dit wordt door de veredelings- en de vermeerderingsbedrijven als problematisch ervaren. De nabijheid van productiebedrijven acht men van groot belang omdat de wisselwerking tussen productie- en verdelingsbedrijven tot innovatieve idee├źn kan leiden.

Met het verschuiven van de productie van snijbloemen naar Afrikaanse landen sinds begin jaren tachtig, hebben Nederlandse productie-, handels- en veredelingsbedrijven vestigingen in Afrika geopend. De vermeerdering van sierteeltgewassen is vanaf de jaren negentig in hoog tempo naar met name Afrika verplaatst, de veredelingsactiviteiten vinden nog wel voornamelijk in Nederland plaats. Een belangrijke reden daarvoor is de beschikbaarheid in Nederland van goed opgeleid personeel en vooraanstaande onderzoeks- en kennisinstellingen zoals Wageningen UR. Als het Nederlandse productieareaal te ver terugzakt, kunnen ook veredelingsbedrijven besluiten om de veredeling dichter bij de productie te brengen. Waar de grens ligt, is echter moeilijk aan te geven.

De kracht van het agrocomplex zit in de samenwerking tussen de ketenschakels. De nabijheid van de primaire sector kan als motor fungeren voor innovaties in de andere schakels van de keten, zoals de toelevering of de verwerking. Door de nabijheid van de primaire sector, kunnen product(ontwikkelingen) worden getest op primaire bedrijven. Enige kritische omvang van de primaire sector is daarbij noodzakelijk, maar deze omvang is moeilijk te kwantificeren.

Lees het hele rapport bij de WUR.