“Drie glastuinbouwbedrijven geverbaliseerd voor het toepassen van verboden bestrijdingsmiddelen”. In de dagelijkse stroom e-mails viel mijn oog op dit persbericht van waterschap Rivierenland. Wat ging hier mis?

De overtreding was in januari 2017 geconstateerd. Het ging niet alleen om het toepassen, maar ook het lozen van een niet toegelaten werkzame stof. De opgelegde verbalen stralen negatief uit op onze hele sector.

Belangrijk om te weten is dat het waterschap na metingen in de sloot een link heeft weten te leggen naar specifieke bedrijven en vervolgens heeft geverbaliseerd. Dergelijke concrete successen geven invulling aan het beleid, en zorgen voor een gelijk speelveld tussen ondernemers op nationaal niveau. Ik vind het niet erg dat ‘rommelaars’ worden aangepakt.

Het zegt ook iets over de noodzaak van het bestuursakkoord zuivering restwater glastuinbouw. Als glastuinbouw willen we emissievrij telen en zoeken we naar een bedrijfsvoering die de omgeving niet belast. En de ondernemers in de Bommelerwaard die mee investeren in een rioleringssysteem om hun restwater effectief af te voeren en collectief te zuiveren. Een belangrijke stap om dit soort berichten te voorkomen en te komen tot een goede waterkwaliteit. We houden alleen onze toelatingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overeind indien er geen emissie is uit onze teeltsystemen.

We moeten ons realiseren dat wij de toepassers zijn van de werkzame stoffen, en wij aan de basis liggen van emissies en normoverschrijdingen. In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat aanhoudende normoverschrijdingen van een werkzame stof tot emissiebeperkende maatregelen moeten leiden op het wettelijk gebruiksvoorschrift. Formeel taalgebruik, maar zuiveren van restwater in de tuinbouw, spuitvrije zones en driftarme spuitbomen in de akkerbouw zijn de praktische gevolgen die boeren en tuinders merken.

Als er normoverschrijdingen blijven optreden, ondanks de genomen maatregelen, verdwijnt een toelating. Voorbeeld hiervan is Admire (imidacloprid). Dit middel is alleen nog beschikbaar voor bedrijven die aan de strenge certificaateisen voldoen die Ctgb heeft gekoppeld aan het gebruik (het duurt alleen nog even voor dat certificaat er is). Maar het is een goede zaak dat de stof beschikbaar blijft voor bedrijven die aantoonbaar emissievrij kunnen werken en hun eventuele restwater volledig zuiveren. Rommelaars moeten plaats maken voor rechtschapen bedrijven!

Bron: LTO Glaskracht Nederland