Na de Green Deal krijgt naar verwachting water de komende jaren met een Europese Blue Deal meer aandacht. Glastuinbouw Nederland gaat de komende drie jaar samen met Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum, Royal FloraHolland en de Versnellersgroep Producenten Sierteelt werken aan het Programma Positionering Glastuinbouw. Dat blijkt uit het Jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland. Daarin staat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2024 ligt.

In juni moet er gestemd worden voor de vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Voor de Nederlandse glastuinbouw is de EU steeds belangrijker omdat hier veel wetten en regels bepaald worden die van invloed zijn op het ondernemerschap van de sector. Denk aan de Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR), de Natuurherstelwet of de Kaderrichtlijn Water.

Op het gebied van plantgezondheid is dit een deel van de doelen:

  • Stimuleren en aansturen van innovatie gericht op hightech, weerbare planten, biologische bestrijders en goede correcties voor beheersing van ziekten en plagen.
  • Behoud van effectieve gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • Delen en uitwisselen van kennis met de focus op een verantwoorde inzet van biologie, technologie en chemie.

Het jaarplan 2024 is hier te downloaden.

Bron: Glastuinbouw Nederland