Een van de partijen die onlangs de Green Deal Groene Daken heeft ondertekend, is de gemeente Eindhoven. Om kansen in beeld te brengen, heeft de gemeente in 2016 het Collectief Duurzame Daken opgericht met partijen die duurzame daken ontwerpen, aanleggen en beheren. “Hierdoor is het aantal groene daken in de stad flink toegenomen”, aldus Rosalie Franssen, Adviseur Klimaatbestendige stad bij de gemeente Eindhoven. “Zo hopen we steeds meer bedrijven en particulieren warm te maken voor een daktuin of sedumdak.”“Het ideaalbeeld van het Collectief is een stad vol duurzame daken”, zegt Franssen. “Niet alleen de kwaliteit van de leefomgeving neemt daarmee toe, de daken bieden ook een prachtig uitzicht. Ze zijn ideale locaties om regenwater tijdelijk te bergen, zodat wateroverlast op straten of in huizen wordt voorkomen. Dit hebben we nodig met de toenemende weersextremen. Daarbij komt de enorme verdichtingsopgave voor de stad, zodat waterberging op het maaiveld steeds lastiger wordt. De daken zijn ook geschikt voor (moes)tuinen en als recreatief dak. Daarnaast kunnen de daken gebruikt worden om zonne-energie op te wekken. Hiermee leveren we een forse bijdrage aan het behalen van de energiedoelstellingen.”

De Green Deal Groene Daken fase 2 is in 2016 gestart om de weg naar dakbegroeiing gemakkelijker te maken. Veel huiseigenaren twijfelen erover, omdat het vrij kostbaar is en niet veel oplevert. Met de Green Deal willen de deelnemende partijen laten zien dat dakbegroeiing helpt met het verbeteren van het milieu in de stad. Het groen op de daken haalt bijvoorbeeld schadelijk fijnstof uit de lucht, het isoleert gebouwen, vermindert hittestress in steden, creëert waterbuffers en vergroot de biodiversiteit.

Groen dak dat energie opwekt
Het afgelopen jaar heeft het Collectief Duurzame Daken gekeken of ze concrete pilots konden realiseren in de stad. Zo heeft het Collectief bijvoorbeeld met particulieren meegedacht over de verduurzaming van hun huizen en advies uitgebracht aan de betrokken vereniging van eigenaren. Het resultaat is een offerte voor een combinatie van een dak dat zowel groen is als energie opwekt, dat in de toekomst bovendien kan worden uitgebreid naar een daktuin. De gemeente verstrekt subsidie voor de realisatie ervan als het dak ook water kan bergen. “De gemeente Eindhoven stimuleert dergelijke initiatieven”, stelt Franssen. “Dat geeft ook een goed voorbeeld voor anderen.”

Daarnaast is de gemeente Eindhoven nauwer gaan samenwerken met woningcorporatie Woonbedrijf om duurzame daken te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. In de wijk Geestenberg heeft Woonbedrijf bijvoorbeeld een aantal groene voorbeelddaken gerealiseerd op garageboxen. De corporatie moedigt bewoners aan om ook de bergingsdaken te vergroenen.

Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Tot dusver was de gemeente trekker van het Collectief, maar het gaat als zelfstandige samenwerkingsvorm tussen private partijen en kennispartners verder. “De gemeente blijft het goede voorbeeld geven”, vertelt Franssen. “Zoals het groene dak op het Inwonersplein en de vergroening van daken in het project Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Daarbij maken we optimaal gebruik van het netwerk en de kennis en kunde van het Collectief Duurzame Daken. We leggen ook de verbinding tussen kansrijke initiatieven en het collectief. Zo werken we in de triple helix samen met de Duurzaamheidsorganisatie stadsregio Eindhoven om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Behalve de gemeente Eindhoven hebben ook Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Atelier GroenBlauw, Vereniging GDO en de gemeente Son en Breugel als zes nieuwe partners de Green Deal ondertekend.

Klik hier voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingen in Eindhoven en de Green Deal Groene Daken fase 2.

bron: Greendeals.nl