De Nederlandse glastuinbouw werkt aan het realiseren van een (nagenoeg) nulemissie van water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027, met als doel een optimale kwaliteit van het oppervlaktewater. Er zijn echter nog een aantal waterstromen tijdens de teelt en met name de teeltwisseling die lastig zijn her te gebruiken. Vanuit het Platform Duurzame Glastuinbouw is een verzoek gedaan om een overzicht te maken van deze waterstromen en hun impact op de omgeving, deelt Margreet Schoenmakers op Glastuinbouw Waterproof.

Aan dit verzoek is invulling gegeven binnen het topsectorproject Waterefficiënte teelt op substraat (LWV 19.201), onderdeel van het programma Glastuinbouw Waterproof, waarin onderzoek wordt gedaan naar de laatste knelpunten voor recirculatie van drainwater in substraatteelten. Er is een overzicht gemaakt van de verschillende waterstromen en er is een poging gedaan om deze zoveel mogelijk veralgemeniseerd te kwantificeren. In aanvulling daarop is geprobeerd een prioritaire volgorde aan te geven voor de impact van de waterstromen, waarmee handhaving aan de slag kan om aandachtspunten te benoemen.

Niet alle waterstromen zijn even relevant voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit in glastuinbouwgebieden. Dit heeft te maken met de hoeveelheid water die er vrijkomt, de frequentie waarmee het vrijkomt, het areaal waarop de waterige reststroom vrijkomt, de concentratie gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, en de mogelijkheid om het water voor lozing te zuiveren.

In een brochure is een tabel opgenomen met een samenvatting van de hoeveelheden water die bij de verschillende waterstromen vrijkomen.

Drainagewater
Op basis van een expert judgement is een inschatting gemaakt welke waterstromen de grootste milieulast veroorzaken, op basis waarvan een prioritering milieulast is weergegeven. De prioritering zou hiermee richtinggevend kunnen zijn voor handhaving en educatie van telers. De onderwerpen met de hoogste prioriteit hebben hierdoor ook direct de grootste kans op verbetering.

De aanpak van de uitspoeling door een beregeningsoverschot (drainagewater) in grondgebonden teelten lijkt het meest prioritair. Direct gevolgd door aanpak van lekkages in substraatteelten. Naast een inschatting van de impact en een prioritering geeft de brochure tevens enkele belangrijke oplossingsrichtingen aan.

Bron: Glastuinbouw Waterproof