De teeltwisseling is altijd een hectische periode, waarin veel moet gebeuren. Dit is bij uitstek een moment om technische veranderingen door te voeren, maar ook om kas en teeltsysteem grondig te reinigen. Dat reinigingswater bevat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het niet zomaar geloosd mag worden. Ook bij de start van de teelt kunnen waterstromen vrijkomen die niet (volledig) hergebruikt kunnen worden. Vaak wordt het niet hergebruiken van deze waterstromen niet gezien als lozing, terwijl dat wel zo is. Het goed reguleren van deze afvalwaterstromen is van groot belang voor de sector. Hoe kunt u als ondernemer nu een teelwisseling realiseren op zo’n manier dat het oppervlaktewater niet wordt belast?

Waarom is teeltwisseling met aandacht voor waterkwaliteit van belang?
U heeft het in deze periode al druk genoeg. Waarom vragen we dan ook nog aandacht te besteden aan de lozingen rondom de teeltwisseling? De waterschappen constateren dat in het najaar de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in verschillende glastuinbouwpolders minder is dan gedurende andere periodes in het jaar. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in lozingen welke rondom de teeltwisseling optreden. Wanneer de waterkwaliteit niet verbetert, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de beschikbaarheid van het middelenpakket. Daarom is het in ons aller belang om ook gedurende de teelwisselingsperiode er de schouders onder te zetten en zoveel mogelijk te voorkomen dat lozingen het oppervlaktewater negatief beïnvloeden.

Uw rol
Wat kunt u als ondernemer doen ter voorkoming van een belasting van de waterkwaliteit in de teeltwisselingsperiode? Welke lozingen mogen wel/niet naar oppervlaktewater? Wat zijn de tips en trucs? Hoe maak je optimaal gebruik van de riolering?

In het glastuinbouwgebied Westland/Oostland werken de glastuinbouwsector en de overheidspartijen samen aan verbetering van de waterkwaliteit. De samenwerking is vastgelegd in het Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw: “Samen op weg naar de Emissieloze kas in 2027”. Vanuit deze samenwerking willen we u als ondernemer zo volledig mogelijk informeren over alle relevante informatie op het gebied van teelwisseling en waterkwaliteit. Dit zullen we doen door de komende weken in diverse artikelen in te gaan op de teeltwisseling. Daarnaast wordt er gewerkt aan een flyer over de teeltwisseling. Tot slot zal er ook een webinar over dit onderwerp worden georganiseerd. Op deze manier kunt u zich volledig laten informeren over de do’s en don’ts tijdens de teeltwisseling.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Margreet Schoenmakers)