Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 1 februari 2017 werden resultaten van de volgende 41 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 6,4 miljoen euro:

12699 Robotplatform glastuinbouw
14651 Duurzame sierteeltketens 'GreenCHAINge' (vervolg)
14751 Financiële informatie t.b.v. fiscale waardebepaling bijzondere bolgewassen
14781 Valorisatie Champost
14819 Verlaging emissie Freesiateelt
14891.03.04 Zuiniger met CO2
14942 Handelspromotie Bloemisterij 2015 - 2016
14964 Sectoraanpak fytosanitaire (handels) belemmeringen
14967.11 Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt
14967.12 Bodem- en waterkwaliteit op zand in de groenteteelt: prei
14978 Duurzame beheersstrategiën voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten
14980 Nieuwe methoden in Plantversterking
14981 Geïntegreerde aanpak bodemplagen in de bloementeelt
14992 Innovatiemakelaar Fruit
15006 Recirculatie drainagewater grondteelten
15022 Handelsbelemmeringen Boomkwekerij
15024 Groenten en Fruit Portaal
15026 EWRS en Hygiënecode voor onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen
15027 Risico- en Crisismanagement
15034 Sectorale microbiologische monitoring - Food Compass
15036 Teelt de grond uit appel in zandgebieden (fase 2)
15058 Professionalisering marktbewerking bloemist
15056 Een andere kijk op duurzaam groen - Levende tuin 2.0
15059 Dutch Horticultural Trade Board
15065 Marktplein keteninnovatie logistieke middelen
15096 Groen in de klimaatopgave
15097 Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten
15099 On-site detectie van plantpathogenen
15102 Plantgezondheid Bloembollen
15109 Duurzaam Water - Zuiveringstechnieken
15110 Beheersing Fusarium in substraatloze teeltsystemen
15113 Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten
15114 Bodemvochtgehalte sensoren voor emissie management
15115 Circulaire watervoorziening (glas)tuinbouw
15117 Verduurzaming Waterbeheersing Glastuinbouw
15118 Aanpak normoverschrijdingen
15132 Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'
15133 Fresh ONLINE pack 2015-2016
15134 Fytosanitaire preventie
15138.13 Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw
15138.15 Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw

Klik hier voor meer informatie over de projecten.