De oriëntatie van mogelijke aanwezige breuken in de ondergrond ten opzichte van het bestaande spanningsveld rond die breuken veroorzaakt de grootste kans op een aardbeving bij geothermie. Ook de eigenschappen van die breuken zijn een belangrijke factor. De afstand tussen de injectieput en de breuk zijn ook van invloed op het ontstaan van een aardbeving. Tenslotte zijn ook de gesteente-eigenschappen, operationele parameters (zoals injectiesnelheid, -druk en -temperatuur) en ten slotte de vloeistofeigenschappen factoren die de kans op aardbevingen bij geothermie beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren.

Het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) heeft dat voor SodM uitgezocht. Het onderzoek draagt bij aan het borgen van de veiligheid van geothermie in Nederland. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is om voor elk geothermieproject voorafgaand aan de winning een seismische risicoanalyse uit te voeren, speciaal voor die locatie. Een aanvrager van een startvergunning voor een geothermieproject moet vooraf aantonen dat het project voldoet aan de gestelde normen voor veiligheid en het voorkomen van schade.

Uit het onderzoek blijkt verder dat als er toch aardbevingen zullen ontstaan door geothermie, deze in Nederland naar verwachting niet groter zullen zijn dan twee op de schaal van Richter, en dus beneden het schadedomein blijven. Conform de Mijnbouwregelgeving, moet vanaf juli 2023 voor ieder aardwarmteproject bij het aanvragen van een startvergunning onder meer worden aangetoond wat de seismische dreiging en het bijbehorende risico is bij het aardwarmteproject.

TNO-AGE en EBN hebben daarvoor in opdracht van het ministerie van EZK een methodiek en rekentool ontwikkeld met de naam Seismische Dreiging en Risico Analyse (SDRA). Hiermee wordt bij het aanvragen van een startvergunning getoetst of een project voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm.

Verder heeft Geothermie Nederland een monitoring en beheerssysteem ontwikkeld voor alle geothermieprojecten. Dit systeem zorgt ervoor dat er bij waargenomen bevingen adequaat wordt gereageerd en de omgeving en instanties tijdig geïnformeerd worden. KNMI zorgt daarbij als onafhankelijke instantie voor het meten en publiceren van bevingen door het uitlezen van de geïnstalleerde meetstations. Geothermie Nederland organiseert op donderdag 29 februari 2024 van 15.00 – 17.00 uur de informatiesessie seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’ voor leden van de vereniging.

Hier is het hele verslag bij Staatstoezicht op de Mijnen te lezen.