Het concentratiebeleid voor glastuinbouw in de provincie Zeeland wordt als provinciaal belang aangemerkt. Zowel vanuit economisch als vanuit omgevingsperspectief (bundeling en tegengaan van versnippering van het landelijk gebied) heeft concentratie voordelen boven een gespreide ontwikkeling, zo valt te lezen in de recent gepubliceerde gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland.

Vanwege de keuze voor concentratie is voor Zeeland bepaald dat nieuwvestiging of uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf slechts mag plaatsvinden in een concentratiegebied.

Buiten de concentratielocaties is ontwikkeling van glastuinbouw toegestaan als neventak bij een bestaand agrarisch bedrijf of als uitbreiding van een bestaand solitair volwaardig glastuinbouwbedrijf. Bestaande solitaire glastuinbouwbedrijven mogen, onder voorwaarden, uitbreiden tot ten hoogste 2 hectare. Wel is er een 'flexibiliteitsbepaling' opgenomen. Deze bepaling is opgenomen 'in verband met de belangen van reeds gevestigde bedrijven, de ontwikkeling van bestaande complexen alsmede ruimtelijke kwaliteitswinst door sanering van solitaire glastuinbouwbedrijven elders in de provincie.'

Saneren
Het vereiste van sanering van glasopstanden elders in de provincie zoals elders genoemd geldt uitsluitend voor de groei van een solitair bedrijf boven de norm van twee hectare. Nieuwbouw en sanering hoeven in de tijd niet gelijk op te lopen, maar wel moet de sanering worden gewaarborgd.

Met het begrip solitair bedrijf wordt bedoeld een glastuinbouwbedrijf dat is gevestigd buiten een concentratiegebied. Doorgroei naar 2 hectare of, bij sanering van kassen elders, naar meer, is slechts voorbehouden aan bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven.

Flexibiliteit in gebied Terneuzen
In het document staan ook de (grenzen) van glastuinbouwconcentratiegebieden in de provincie aangegeven. Er is voor glastuinbouwgebied Terneuzen voor gedeputeerde staten de bevoegdheid om de begrenzing van het genoemde gastuinbouwgebied aan te passen. Het dient dan te gaan om een ondergeschikte aanpassing waartegen de omgevingskwaliteiten zich niet verzetten. Een voorbeeld is de aanpassing van de begrenzing in verband met een betere situering van de glastuinbouwkassen.

Bron: Provinciaal blad van provincie Zeeland