Uit een enquête van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw blijkt dat bijna 20% van de agrarische werkgevers te maken heeft met verzuim vanwege corona. Het percentage werknemers dat tijdelijk niet kan werken als gevolg van quarantaineverplichtingen – vanwege bijvoorbeeld een zieke huisgenoot of bron- en contactonderzoek – ligt zelfs nog hoger. 31% van de werkgevers zegt te kampen met de gevolgen van deze quarantaineverplichtingen.

In oktober heeft de Werkgeverslijn een korte enquête uitgezet in verschillende agrarische sectoren. Van werkgevers komen namelijk veel signalen dat het aantal werknemers dat vanwege corona in quarantaine moet begint op te lopen. Steeds vaker komen bedrijfsprocessen in de knel. Zo’n 44% van de werkgevers maakt zich zorgen over de personeelsbezetting. Bij bedrijven van 50 of meer werknemers schiet dit percentage omhoog naar 55%. Bij kleine werkgevers tot 10 werknemers verwacht een derde problemen met de personeelsbezetting.

Verzuimpercentages
Werkgevers schatten het percentage verzuim door werknemers bij wie corona is geconstateerd op zo’n 8,2%. Het percentage verzuim vanwege de quarantaineverplichtingen loopt op tot 7,1%. Reeds jarenlang kenmerkt de agrarische sector zicht door een heel laag verzuimpercentage, volgens de laatste metingen zo’n 2,6%. Door corona zien werkgevers dit percentage dus aanzienlijk stijgen.

Sectorale verschillen
Ruim 100 werkgevers hebben de enquête ingevuld, met name vanuit de bloembollen sector en de glastuinbouw (respectievelijk 45% en 38% van de respondenten). In de glastuinbouw sector zien we dat er relatief gezien veel werkgevers zijn met meer dan 50 werknemers, waarbij het percentage bedrijven dat wordt geconfronteerd met verzuim door corona ook hoger ligt.

Inzet lobby
LTO Nederland vindt dat compensatie van quarantaineverzuim, met terugwerkende kracht, snel nodig is. Werkgevers moeten namelijk het loon doorbetalen voor werknemers die verplicht in thuisquarantaine zitten, maar niet ziek zijn. Tegelijkertijd moeten zij vervanging inhuren voor de werknemers die noodgedwongen in thuisquarantaine moeten. LTO Nederland is hierover al langere tijd in overleg met het kabinet. Het kabinet ziet de problematiek maar heeft tot op heden, ondanks de inbreng van voorstellen door LTO Nederland zoals het schrappen van de hoge WW-premie gedurende de coronacrisis, nog geen besluit genomen over een compensatie.

bron: Werkgeverslijn