Vanaf 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor het lozen van drainwater, drainagewater of filterspoelwater (wanneer bemest water wordt gebruikt voor het spoelen van het filter). Het Activiteitenbesluit geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerk toe te passen “indien door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om ten minste 95% van de werkzame stoffen uit het drainagewater te verwijderen”.Wanneer maatwerk
In de door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgestelde werkwijze staat dat het ondoelmatig is als niet al het te lozen drainagewater gezuiverd kan worden met een installatie van 0,75 m³/uur/ha. Oftewel, als er zoveel drainagewater is dat de inzet van een zuiveringsinstallatie van 0,75 m³/uur/ha niet toereikend is om al het te lozen water te zuiveren, dan kan er maatwerk worden toegepast. Om dit uit te rekenen, kunt u het berekeningsprogramma gebruiken.

In die situaties waarbij in alle dertien registratieperiodes de hoeveelheid drainagewater 1,5 maal zo groot is als de watergift, kan zelfs ongezuiverd lozen worden toegestaan. Die periode wordt dan wel, afhankelijk van het bedrijf, beperkt tot 10 of 15 jaar. Het maatwerk kan aanvullende voorschriften bevatten, zoals de wekelijkse registratie van watergift en drainage. Neem voor het verkrijgen van maatwerk wel zelf tijdig contact op met het bevoegd gezag.

Wanneer geen maatwerk
Een belangrijk aspect van de werkwijze is, dat er geen maatwerk zal worden toegepast bij nieuwe bedrijfssituaties waarbij in alle 13 registratieperioden de hoeveelheid drainagewater 1,5 maal zo groot is als de watergift. Dat betekent dat glastuinbouwbedrijven met een grondgebonden teelt vooraf goed de omstandigheden van de ondergrond moeten bepalen, voordat ze zich ergens nieuw vestigen. Naar verwachting betreft dit zo’n 240 hectare van het gehele areaal glastuinbouw.

Meer informatie
Op dinsdag 5 december wordt tijdens het webinar uitgebreid aandacht besteed aan kwel en inzijging.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Petra Eekhoff)