De convenantspartners LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ)constateren dat de gemaakte afspraken uit de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 goed zijn nagekomen. De kennisontwikkeling en ook de toepassing daarvan in de praktijk verlopen volgens plan. Daarnaast daalt de CO2-emissie. Prof. Marko Hekkert geeft een positief oordeel over de aanpak binnen Kas als Energiebron. EZ en LTO Glaskracht geven in de tussenevaluatie aan dat zij door willen gaan met de aanpak en schetsen de hoofdlijnen voor dat vervolg. Dat meldt minister Kamp aan de Tweede Kamer, waarbij hij het maken van die vervolgafspraak overlaat aan de nieuwe bewindspersoon.In het programma Kas als Energiebron hebben EZ en LTO Glaskracht dus zelf de voortgang geëvalueerd. In 2012 is dat ook gebeurd. Jaarlijks verschijnt hiervoor de Energiemonitor van Wageningen Economic Research. Maar naast deze eigen thermometers over inhoud en sectorresultaten wilde Kas als Energiebron ook graag een externe beoordeling hebben op de manier van werken, het bouwwerk van convenant, heldere doelen en ambities, samenwerking bedrijfsleven – overheid, een breed instrumentarium van onderzoek, koplopersstrategie, kennisverspreiding, subsidies, communicatie, etc. Die vraag is neergelegd bij prof. Marko Hekkert van de Universiteit Utrecht.

Prof. Marko Hekkert is vanuit innovatie en transitieperspectief positief over het programma Kas als Energiebron. Hij noemt het een schoolvoorbeeld van energietransitie aanpak. Er is zeer helder en consistent richting gegeven aan het innovatie zoekproces in de glastuinbouw en op consistente wijze gewerkt aan meerdere oplossingsrichtingen in intensieve interactie met de glastuinbouwpraktijk. Ook is in ruime mate aandacht besteed aan alle sleutelprocessen (zoals onderzoek, demonstratie en kennisuitwisseling, subsidies) die gestimuleerd moeten worden voor het opbouwen van een goed innovatie-klimaat. Tips heeft prof. Hekkert uiteraard ook. Voor het succesvol doorlopen van de energietransitie is het belangrijk dat het programma gecontinueerd wordt. Aandachtspunt daarbij is de financiering vanuit de sector om de publiek-private samenwerking te kunnen voortzetten. Ook de zichtbaarheid en bekendheid van het programma vraagt extra aandacht.

Nieuwe fase energietransitie
Tenslotte stelt Hekkert dat de energietransitie in een nieuwe fase komt waarin het toepassen van innovaties veel aandacht vraagt, parallel aan het ontwikkelen van weer nieuwe innovaties. Die combinatie vraagt om het uitbouwen van de samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten en provincies en een goede afbakening van taken.

Bekijk hier de officiele publicatie.

Bron: Kas als Energiebron (Piet Broekharst)