Tot en met september is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland met 6% geklommen tot bijna € 4,7 miljard. Trends als een sterkere spreiding over meer landen, een snellere groei bij bloemen en de forse toename naar Duitsland zetten door. Dit stellen VGB en Floridata vast op basis van de exportstatistieken. Het afgelopen kwartaal was het veertiende in een reeks met een positieve afsluiting. Exporteurs constateren dat de internationale concurrentie toeneemt. ”Nederland kan de wereldwijd sterke positie vasthouden door blijvend te investeren in ICT, de beschikbaarheid van een breed pakket en logistieke efficiency”, aldus Floridata en de VGB.
 
September bleef met een toename van 4% iets achter bij de gemiddelde groei van afgerond 6% dit jaar. De kwartaalomzet in vergelijking met het derde kwartaal 2016 eindigde met ruim € 1,2 miljard 2,6% hoger. De effecten van de recent aangekondigde verhoging van het lage BTW-tarief op de binnenlandse afzet van bloemen en planten zijn lastig in te schatten. In Europees verband speelt bij de export een mogelijk andere heffingssystematiek, die de VGB samen met andere organisaties nauwlettend volgt.
 
Bloemen blijven op voorsprong

In september stegen zowel de bloemen- als de plantenwaarde met ruim 4% tot € 280 respectievelijk € 168 miljoen. De cumulatieve voorsprong van de bloemen houdt daardoor stand: plus 7% voor de snijbloemen tegen plus 4% voor de pot- en tuinplanten. Vorig jaar steeg de plantenwaarde sneller dan die van de bloemen en in 2015 klommen de bloemen meer. ”Het is tekenend voor de Nederlandse groothandel, dat voor beide segmenten concepten worden ontwikkeld die de markt verbreden”, aldus VGB-directeur Matthijs Mesken.
 
Spreiding zet door
De sterkere spreiding en internationalisering zetten door. Wesley van den Berg van Floridata constateert meer aanvragen voor debiteureninformatie vanuit relatief nieuwe en ontwikkelende afzetlanden. ”Die trend versterkt zich. Met onze informatie over potentiële afnemers ondersteunen we de exporterende groothandel steeds intensiever.”

Tot en met september 2014 lag het omzetaandeel van de top-10 afnemers op 83,5% en tekenden de overige landen voor 16,5%. Na september dit jaar is het aandeel van de overige landen geklommen tot 19,5%: een stijging van drie procentpunten ofwel 18%. ”De economische ontwikkelingen zijn wereldwijd positief. Daardoor stijgt de interesse voor luxere producten en daar liften we met de Nederlandse bloemenbranche op mee”, stelt algemeen directeur Cees Bakker van Anton Spaargaren. ”We bieden een breed assortiment en een goede beschikbaarheid, kunnen snel leveren en beschikken over kennis. En de Hollandse pioniersgeest werkt mee.” Verkoopleider Marck Limmen van Barendsen herkent de groei in verder gelegen bestemmingen. ”Vanuit Nederland hebben wij het in bijvoorbeeld Aziatische afzet- en herkomstlanden logistiek gezien beter voor elkaar.” Bakker en Limmen wijzen ook op de wereldwijd aanwezige lokale productie. ”Mede daardoor neemt de internationale concurrentie toe”, verwacht Bakker. ”Ook nog intensiever inzetten op ICT kan de positie van de Nederlandse groothandel versterken”, stelt Mesken.
 
Grootafnemer groeit mee

Grootafnemer Duitsland, tot en met september goed voor een derde van Nederlandse exportwaarde in bloemen en planten, tekent met een toename van € 66 miljoen voor 27% van de totale groei. ”De Duitse economie draait goed en er is veel vertrouwen. Daarnaast zijn de weersomstandigheden voor de verkoop van bloemen en planten dit jaar bijna steeds goed geweest”, verklaart Erik Jaap Kroone van Nijssen Jr. over de groeiende afzet. Engeland (-6%) en Zweden (-1%) zijn de enige landen in de top-10 exportbestemmingen met een krimp. Rusland (+37%) blijft de sterkste groeier.

bron: VGB

Hoger prijzen snijbloemen bji FloraHolland
In periode 10, van 11 september t/m 6 oktober 2017, waren het vooral de snijbloemen die het beeld bepaalden. Er was duidelijk meer vraag naar snijbloemen dan in andere jaren waardoor de gemiddelde prijs van bloemen hoger uitkwam.

Periode 10 is in het algemeen een rustige periode in de afzet van bloemen en planten. Er zijn weinig specifieke feestdagen die het bloemenverbruik extra stimuleren. Grootouderdag begin oktober staat nog in de kinderschoenen maar kan wel voor een extra stimulans gaan zorgen in de toekomst. Wel zijn er veel bruiloften in deze periode. Uiteindelijk werd de periode afgesloten met een groei van 2,4%. Cumulatief komt de omzetgroei vanaf 1 januari op 1,4% uit.Directe stromen
De verschuiving van de afzet van de klok naar directe stromen blijft in een gestaag tempo doorgaan. Opvallend hierbij is dat het bij de planten waar het aandeel van de directe stromen al hoog is nog harder gaat dan bij de snijbloemen. Bij de snijbloemen nam het aandeel van de directe stromen toe met 1%-punt tot 31,2%.

Bij de kamerplanten nam het aandeel van de directe stromen toe met 2,4%-punt tot 79,2%. Bij de tuinplanten nam het aandeel toe met 5,2%-punt tot 64,3%. Kijken we op productniveau bij de snijbloemen dan blijven het dezelfde producten al Gerbera, Lelie die voor meer dan 50 % via de directe stromen worden verhandeld Bij producten als roos en Chrysant ligt het aandeel van de directe stromen op 1/3 van de totale afzet.

Export
De exportcijfers van Floridata over augustus zijn de meest recente cijfers die gepubliceerd werden. In augustus groeide de export met 2% en cumulatief is de groei van de export bijna 6%. De snijbloemen deden het in augustus beter dan de planten. En op landenniveau waren het vooral de landen uit Oost Europa die het goed deden. En de export naar het Verenigd Koninkrijk blijft onder druk staan door. In augustus nam de export af met ruim 4%. Ook de export naar de Verenigde Staten komt in augustus onder druk te staan met een daling van 15%. De groei van de export en de groei van Royal FloraHolland liggen op hetzelfde niveau. Dit komt doordat de plantenomzet bij Royal FloraHolland harder groeit dan de export.Snijbloemen
Bij de snijbloemen nam de omzet toe met 3%. De aanvoer nam iets af, namelijk met 2% en het gemiddelde prijsniveau steeg met 5%. Zo realiseerden de Lelies, hortensia en Freesia een duidelijk hogere gemiddelde prijs dan een jaar geleden en kwamen troschrysant en Gerbera onder het gemiddelde uit van vorig jaar.

Kamerplanten
Bij de kamerplanten bleef de omzet vrijwel ongewijzigd. En ook de aanvoer en het gemiddelde prijsniveau kwamen bleven vrijwel ongewijzigd. Op productniveau waren er wel de verschillen met vorig jaar. Zo was de aanvoer van Phalaenopsis en potrozen duidelijk lager dan vorig jaar met betere prijsvorming, terwijl de aanvoer van Kalanchoe en Anthurium beduidend groter was dan een jaar gelden, maar hier liet de prijsvorming het afweten.

Tuinplanten
Bij de tuinplanten was de omzet 6% groter dan vorig jaar. De aanvoer bleef ook hier vrijwel ongewijzigd, terwijl de gemiddelde prijs steeg met 6%. Het waren vooral de viooltjes en de Erica's die voor een positieve impuls zorgden.

bron: Royal FloraHolland

Uitstekende maand augustus Veiling Rhein-Maas
Veiling Rhein-Maas blikt tevreden op het derde kwartaal 2017 terug. In zijn geheel steeg de kwartaalomzet met 2,6 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. "Wij vinden het bijzonder heuglijk, dat we eenzelfde positief resultaat als vorig jaar konden realiseren", aldus Marc Schax, directeur van Veiling Rhein-Maas. "Met name de maand augustus was vanuit het perspectief van verkoop een uitstekende maand."

Meer dan 500 klanten toegang tot klokvoorverkoop
Met name de verkoopkanalen klokvoorverkoop en klokservice mochten zich wederom verheugen op een constant toenemende populariteit bij de klanten van de veiling. Zowel bij snijbloemen alsook bij potplanten heeft klokvoorverkoop in het derde kwartaal van 2017 een sterke stijging in aantallen en in omzet laten zien. Tot het digitale verkoopkanaal klokvoorverkoop hebben inmiddels meer dan 500 klanten toegang. Steeds meer klanten loggen dagelijks in, om het aanbod te bekijken en producten te reserveren. Met een hoge stijging in aantallen en in omzet had de afdeling klokservice wederom een belangrijk aandeel in het totale resultaat van Veiling Rhein-Maas. De omzet via KOA (Kopen-Op-Afstand) aan de totaalomzet van de veiling lag in het derde kwartaal constant bij ca. 28 %. Daarnaast werd vanwege de positieve ervaringen bij de invoering van `Premium Quality´ bij potplanten en snijbloemen ook bij snijhortensia´s het predikaat `Premium Quality´ ingevoerd.

Resultaten aanvoerdersonderzoek 2017 in geheel positief
Om uit te vinden, hoe tevreden de aanvoerders in zijn geheel met de verschillende verkoopkanalen bij de veiling zijn en welke verwachtingen zij toekomstig van de marktplaats in Straelen-Herongen hebben, werd in juni en juli 2017, drie jaar na het eerste aanvoerdersonderzoek, opnieuw een onderzoek doorgevoerd. “In totaal heeft 24 % van alle ondervraagden de online-vragenlijst ingevuld, wat een positief signaal is! Alle suggesties, wensen en verbetervoorstellen helpen ons de marktplaats in Straelen-Herongen verder te verbeteren”, aldus Uwe Bedenbecker, directeur van Veiling Rhein-Maas. “Bijzonder heuglijk is de duidelijke toename van de tevredenheid van de aanvoerders met Veiling Rhein-Maas in vergelijking met het aanvoerdersonderzoek 2014. De algemene tevredenheid met de veiling is met 16 procentpunten gestegen naar 77 %.”
Hier vindt u meer informatie over de resultaten van het aanvoerdersonderzoek.

bron: Veiling Rhein-Maas