Voor schoon en gezond oppervlaktewater controleren onze handhavers vanaf half september tot december het erf van circa 150 bloembollentelers op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

Agrarisch ondernemers gaan steeds zorgvuldiger om met gewasbeschermingsmiddelen. Toch treffen we nog steeds te veel stoffen aan die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Vijf van de tien aangetroffen probleemstoffen worden ook gebruikt bij de teelt van bloembollen. Samen met de bloembollentelers willen we ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in 2027 aan de Europese normen voldoet. Dat wil zeggen dat er geen overschrijding van de milieunorm is.

Controle op erfafspoeling
Tijdens het controlebezoek bespreekt de HHNK-handhaver met de agrarisch ondernemer de risico's op erfafspoeling. Het gaat hierbij om de opslag van bollenkisten op het erf, het behandelen van de bollen voordat ze worden geplant en het transport van de bollen naar het land. Daarnaast wordt de stalling van de spuitmachine na gebruik op het land gecontroleerd.

Uit de controle in 2016 bij 150 bloembollenbedrijven bleek dat 75% hiermee goed omgaat, 25% van de gecontroleerde ondernemers kunnen zich verbeteren op bovenstaande punten. Zo nodig geven de handhavers van het hoogheemraadschap advies en bij overtredingen van de wet treden ze op.

Schoon erf, schone sloot
Onder de naam 'Schoon erf, schone sloot' heeft het hoogheemraadschap samen met de bloembollensector praktische oplossingen bedacht om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen. Dit wordt beknopt uitgelegd in onderstaand filmpje.Schoon oppervlaktewater
Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziek en zeer' tegengaan tijdens de teelt van bloembollen bestrijden ook het slootleven en verstoren daarmee de voedselketen. Het is belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor het milieu als voor hun eigen bedrijfsvoering. In 2018 toetst het Rijk de effectiviteit van de verbetermaatregelen van de sector om afspoeling te voorkomen. Deze uitkomst is van invloed op de strook land langs oppervlaktewater waarop geen gewas mag worden geteeld en op het al dan niet verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier