Landbouwers in de provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in hun bedrijf, die ook bijdragen aan het realiseren van de doelen van waterschappen. Zoals schoon oppervlaktewater of het verminderen van de vervuiling van grondwater. Ook investeringen die voor het langer vasthouden van water zorgen komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kan in de periode 4 september 2017 tot en met 31 oktober 2017.

Doelen kwaliteit water
Er zijn belangrijke doelen te halen in het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater en van grondwater. De landbouwsector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de introductie van innovaties. De provincie verstrekt subsidie voor investeringen door landbouwers die ook bijdragen aan wateropgaven en doelen van de 3 Gelderse waterschappen.

Voorbeelden investeringen
Voorbeelden zijn investeringen in projecten voor langdurige mestopslag, zuivering van drainagewater, mechanische onkruidbestrijding, bufferstroken langs water of precisiebemesting. Aan het verlenen van de subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om investeringen die nog niet algemeen gangbaar zijn. De aanvragen worden met elkaar vergeleken. Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare subsidie, krijgen alleen de aanvragen met het grootste resultaat subsidie. Een commissie kent aan de hand van verschillende criteria punten toe. Deze punten worden per onderdeel verschillend gewogen en gerangschikt.

Subsidie
Voor elk van de 3 Gelderse waterschapsgebieden is €170.000 aan subsidie beschikbaar. De helft daarvan komt uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie Gelderland en waterschappen.
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. In 2016 en 2017 konden aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil, innovatie landbouw en verbetering waterkwaliteit. De komende jaren vinden nog verschillende subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3.

Voor meer informatie:
www.gelderland.nl/Europese-subsidies