Eenieder in de sector, die zelf mensen in dienst heeft betaalt premie aan Colland Arbeidsmarktbeleid. In totaal 0,66% van de loonsom. Dit deel is dan weer verdeeld in een A deel, 0,24% en een B deel, 0,42 %. Het A deel is bestemd voor Arbozaken als Stigas, voor een vakbondsbijdrage en enkele andere voor de arbeidsmarkt bedoelde projecten.

De besluitvorming over de besteding van dit deel ligt bij het bestuur van het fonds, dat gevormd wordt door VHG, Cumela, LTO, CNV en FNV.

Het B deel wordt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur beheerd door sectorcommissies. Voor de vakgroep bomen en vaste planten is dit de sectorcommissie Open teelten. Dit deel van het fonds is verder per deelsector opgesplitst, voor deze sector het boomkwekerijfonds. Het totale te besteden bedrag voor de boomkwekerijsector is op jaarbasis ongeveer € 575.000. De boomkwekerij wordt in de commissie vertegenwoordigd door LTO en Anthos vanuit werkgevers en CNV en FNV vanuit werknemers. Projecten, die er uit betaald worden zijn: Scholingsconsulent, scholingssubsidies, werkgeverslijn, onderwijs, arbeidsmarktpromotie, cao gerelateerde projecten enz.

Vanuit de vakgroep, de werkgeverscommissie boomkwekerij willen we de volgende bijeenkomst van de werkgeverscommissie bij deze bestedingen stil gaan staan. Wat willen we, gezien vanuit een frisse blik nu en voor de toekomst. De boomkwekerij heeft een beperkte reserve en moet goed op de bestedingen letten. De bestedingen moeten aansluiten bij het willen zijn van een sector, waar het goed werken is en bij de behoeften van de werkgevers en werknemers.

Als u vragen, suggesties enz heeft voor de werkgeverscommissie kunt u deze doorgeven aan de voorzitter van deze commissie, Jan van Leeuwen, janvanleeuwen54@gmail.com of direct aan het secretariaat van de werkgeverscommissie, jsanders@lto.nl.

Bron: LTO Vakgroep Bomen en vaste planten