De uitspraak van de rechter in de rechtszaak die Urgenda in 2013 heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat, verplicht Nederland om in 2020 de CO2-emissie met 25% op Nederlands grondgebied te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. De totale uitstoot van broeikasgassen is tot nu toe gedaald ten opzichte van 1990, maar vooral door de maatregelen bij de overige broeikasgassen. De CO2-emissie, die vooral verbonden is aan het energiegebruik (groene lijn in grafiek), is hardnekkiger en zit in 2015 boven het niveau van 1990.Minister Kamp van Economische Zaken geeft in zijn brieven aan de Tweede Kamer van december 2016 en juni 2017 aan dat hij verwacht dat 25% reductie in 2020 wordt gehaald. Op basis van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 komt hij 4 Mton CO2-reductie te kort, maar door CO2-afvang en -opslag (CCS ROAD), het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en maatregelen voor fosfaat in de landbouw verwacht hij dit gat te dichten.

Sinds het uitkomen van NEV 2016, waarop de minister zich baseert, zijn er nieuwe gegevens/inzichten over substantiële maatregelen in zijn pakket
  • ontwikkeling wind op land lager dan verwacht;
  • CCS ROAD is stopgezet;
  • import van elektriciteit mogelijk lager dan verwacht;
  • overige ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot positieve en negatieve effecten op de CO2-emissie.
Nu 2020 met rasse schreden nadert, heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) aan CE Delft de opdracht gegeven om in beeld te brengen of de doelstelling gerealiseerd zal worden als bovenstaande ontwikkelingen worden meegenomen.

Resultaten
Uit de analyse blijkt dat het erg onzeker is of de CO2-reductie van 25% in 2020 wordt gehaald met het huidige pakket aan beleidsmaatregelen. Doordat de ontwikkeling van wind op land lager uitpakt dan verwacht, neemt de uitstoot op Nederlands grondgebied met 0,3 tot 1,7 Mton toe. Het stopzetten van
CCS ROAD resulteert in een additionele emissie van 1,2 Mton. Daar komt bij dat de import van elektriciteit mogelijk lager is dan de verwachtingen waar de minister zich op baseert. Twee studies, beide in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, laten een verschil van 20 TWh aan elektriciteitsimport zien met een overeenkomstig verschil in CO2-emissie van 7Mton op Nederlands grondgebied. Hier staat tegenover dat de reductie in de glastuinbouw mogelijk groter is dan voorspeld in de NEV 2016 (0-1 Mton). Als we alle maatregelen bij elkaar optellen, pakt de uitstoot zo’n 0,5 tot 10 Mton hoger uit dan de minister nu voorspelt.

Klik hier voor het rapport