In 2017 is door tussenkomst van Stagestimulator Martijn van Velzen in het eerste halfjaar al tachtig procent van de tachtig aangeboden stage-/afstudeeropdrachten in de glastuinbouw vervuld. In 2016 was dit vierenveertig procent van de in totaal honderdnegen aangeboden stage-/afstudeeropdrachten over het hele jaar. De verwachting is dat het aantal stage-opdrachten voor 2017 nog zal stijgen. De verhouding MBO / HBO is hierin structureel drieëndertig om zesenzestig procent. Er is een toename merkbaar aan vraag naar HBO stagiairs.

"Deze ontwikkeling maakt zichtbaar dat de Stagestimulator een schot in de roos is en een zeker in een krapper wordende arbeidsmarkt meerwaarde vervult", aldus Peter Loef, contactpersoon voor Martijn van Velzen bij LTO Glaskracht Nederland.

Stijging van vervulde stage opdrachten
Wat opvalt is dat het aantal nieuwe bedrijven dat contact opneemt minimaal stijgt maar dat het aanbod aan stageplekken en afstudeeropdrachten daarentegen wel fors stijgt. Ten opzichte van 2016 is het totale netwerk van bedrijven gegroeid van 167 naar 193. Het betekent overigens niet dat elk bedrijf altijd een stage-/afstudeeropdracht beschikbaar heeft, maar wel bereid is, mocht de situatie zich voordoen, in overleg een opdracht te creëren. Uit de contacten met de Stagestimulator kunnen ook bedrijfsbezoeken, gastcolleges voortvloeien, veelal met een informatief karakter en gericht op samenwerking tussen het onderwijs-bedrijfsleven.

Honderdnegenenzeventig docenten maken deel uit van het netwerk dat verbonden is aan dit initiatief. Zij worden periodiek uitgenodigd voor themabijeenkomsten, zoals de Collegetour. Dit is een bijeenkomst waarin ondernemers de docenten inwijden in de innovatie in de sector.

De trend in de stijging in het aanbod aan stage-/afstudeeropdrachten, die eigenlijk al in 2014 is ingezet, is voornamelijk toe te wijzen aan de groeiende bekendheid en de mogelijkheid voor het inzetten van stagiairs, in het laatste jaar zeker ook door de krapper wordende arbeidsmarkt. Er ontstaat bewustwording in de noodzaak te investeren in studenten, de potentiële nieuwe medewerkers.

De keerzijde van de forse stijging van het aantal stage-/afstudeeropdrachten kan wel zijn dat er, net zoals op de arbeidsmarkt, een grotere vraag naar stagiaires ontstaat dan dat er aanbod is. "Dit maakt duidelijk dat de focus nog meer moet komen te liggen op goed contact met de onderwijsinstellingen'', aldus Peter Loef. De verwachting is dat het aantal stage opdrachten daardoor nog verder zal stijgen.

Nut en noodzaak
Stages zijn ideaal om studenten kennis te laten maken met de arbeidsmarkt en competenties en vaardigheden verder te laten ontwikkelen. Stages moeten zinvol en van kwaliteit zijn zodat het voor het bedrijf van toegevoegde waarde is en vooral voor de student een bijdrage levert in zijn persoonlijke ontwikkeling en vooraf vastgestelde leerdoelen. "Wordt hieraan voorbij gegaan en wordt de student beschouwd als goedkope werkkracht dan schiet de stage zijn doel voorbij en ontstaat er amper meerwaarde voor beide partijen en doet het eerder afbreuk aan de student", aldus Martijn van Velzen.

Initiatief LTO Glaskracht Nederland
De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De Stagestimulator zet zich enerzijds in om het aanbod in stage-/afstudeeropdrachten te stimuleren in de glastuinbouwsector en anderzijds om er voor te zorgen dat de stage-/ afstudeeropdrachten beter aansluiten bij de behoefte vanuit de praktijk, onderwijs en de individuele student. De Stagestimulator is gekoppeld aan de Greenport Horti Campus.