Op 4 juli hebben NFO, LTO, LTO-Glaskracht en de KAvB de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst' geïntroduceerd op het bedrijf van Anton van Garderen te Schalkwijk. In het kader van deze ambitie heeft de NFO een concept innovatieprogramma duurzame fruitteelt opgesteld. Het komende najaar wil de NFO dit gaan bespreken met de leden.

Aanleiding
Nederlandse telers blinken uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Jarenlange kennisopbouw, innovatie en vakmanschap hebben geleid tot hoge efficiëntie en productiviteit. Keerzijde van die ontwikkeling is dat teeltsystemen gaandeweg steeds kwetsbaarder zijn geworden. Gevoeligere rassen, verschraling van de bodem, minder diversiteit: allemaal elementen die bijdragen aan een hogere ziekte- en plaagdruk.

Veel teelten zijn (sterk) afhankelijk van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De mogelijkheden hiertoe worden echter steeds beperkter. De maatschappelijke onrust over nadelige milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker en meer bovenwettelijke eisen, en het middelenpakket neemt in rap tempo af. Dit, terwijl in sommige teelten het nu al de grootste moeite kost het gewas gezond te houden.

Doel
Gezonde planten vervullen een sleutelrol in een aantal belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen: vergroening van stad en platteland, een veranderend klimaat, voedselzekerheid, verhoging welzijn en de westerse consument die steeds vaker kiest voor hoogwaardige, duurzaam geteelde producten. Een andere invulling van plantgezondheid is daarmee zowel een noodzaak als een kans. Door hierin zelf het initiatief te nemen stellen telers een ecologisch en economisch verantwoorde teelt van gewassen ook in de toekomst veilig én verstevigen zij hun positie in de keten.

Met dit doel voor ogen hebben de plantaardige sectoren een gezamenlijke ambitie geschreven. Daarin leggen we de lat hoog, voor onszelf maar ook voor andere partijen. Alleen in samenwerking met partners in keten, maatschappij, overheid en onderzoek kunnen wij de omslag maken naar een land- en tuinbouw die geroemd wordt om haar producten én de wijze waarop die geteeld zijn .

Fruitteelt
De ambitie vormt een stip op de horizon waar we de komende jaren naartoe werken. Elke sector doet dat op zijn eigen manier, en stelt hiervoor zelf een actieplan op. Om het doel te bereiken zijn innovaties nodig. Innovatie zal dus de kern van het actieprogramma voor de fruitteelt zijn wat betreft de NFO. De NFO heeft inmiddels een concept innovatieprogramma duurzame fruitteelt opgesteld. Het komende najaar wil de NFO dit gaan bespreken met de leden. De financiering wil de NFO regelen door het ministerie van Economisch Zaken te vragen dit programma Algemeen Verbindend te verklaren.

Korte termijn
Het realiseren van onze ambitie voor de lange termijn mag niet ten koste gaan van het economisch perspectief van telers op de korte termijn. LTO Nederland en de sectororganisaties zullen zich dan ook blijven inzetten voor behoud van een effectief maatregelen- en middelenpakket voor de teelt van een gezond en rendabel gewas. Zo blijven we ons bijvoorbeeld inzetten voor een effectief en objectief toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen, voor het behoud van kleine teelten in Nederland, en voor een zo laag mogelijke administratieve lastendruk.

Bron: NFO