De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 21 juni 2017 de Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder vastgesteld. De Noorder Legmeerpolder is benoemd als kleinschalig glastuinbouwgebied. Volgens de visie biedt de kleinschaligheid en goede bereikbaarheid van het glastuinbouwgebied kansen voor de daghandel waarbij een snelle levering nodig is.

De ambitie is om het glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder, voornamelijk ten oosten van de Noorddammerweg, door te ontwikkelen tot een gedifferentieerd kleinschalig glastuinbouwgebied met ruimte voor innovatie en niches, waarbij afgestapt wordt van de nu aanwezige recessiegevoelige ‘monocultuur’. Volgens de visie biedt juist de kleinschaligheid en goede bereikbaarheid van het aanwezige glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder kansen voor de daghandel waarbij een snelle levering nodig is. Om dit te bereiken moet gestreefd worden naar de verduurzaming van de glastuinbouw. Het glastuinbouwgebied moet een plek bieden aan functies die samengaan of elkaar versterken. Telers, handelskwekerijen en laboratoria/veredelingsbedrijven zorgen voor verrijking en uitwisseling van kennis, technologie en handel in de glastuinbouw.

Het resterende (verspreid en verouderde) glas ten noordwesten van de Noorddammerweg wordt getransformeerd of verplaatst.

De Amstelveense Noorder Legmeerpolder is van oorsprong glastuinbouwgebied dat vanaf de jaren ’60 tot ontwikkeling is gekomen. Het plangebied van de Noorder Legmeerpolder wordt begrensd door toekomstige woonwijk De Scheg aan de noordzijde, de Legmeerdijk aan de westzijde, de Zijdelweg aan de oostzijde en aan de zuidzijde bedrijventerrein De Loeten. Vanaf eind jaren ‘80 stapten steeds meer telers in het gebied over op andere activiteiten. Dit heeft geleid tot verrommeling, planologische onzekerheid, en een lage investeringsbereidheid bij de resterende glastuinbouwbedrijven. De laatste jaren hebben mondiale concurrentie, schaalvergroting en modernisering in de glastuinbouw, dure gasprijzen, de economische crisis en wegvallende afzetmarkten tot gevolg gehad dat de glastuinbouw verder onder druk is komen te staan.

De Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder biedt een toekomstperspectief aan ondernemers in de Noorder Legmeerpolder – actief in de glastuinbouw en in andere sectoren – over de toekomstvastheid van glastuinbouw en over de mogelijkheden voor alternatieve functies. De structuurvisie geeft een richting aan de transformatie van verouderd en verspreid glas en biedt duidelijkheid over de mogelijke alternatieven, op plekken waar glastuinbouw is verdwenen.

Het gebied ten oosten van de Noordammerweg blijft kansrijk als kleinschalig glastuinbouw concentratiegebied. Dit is ook het geval voor het gebied ten westen van de Noordammerweg ter hoogte van de Meerlandenweg. Het gebied net ten zuiden van toekomstige nieuwbouwwijk De Scheg is niet kansrijk als glastuinbouwgebied, Hiervoor biedt de gemeente een nieuw perspectief in vorm van een sportpark, voor de actuele en de voorziene toekomstige sportbehoefte. Ook komen in de visie de thema’s groen, water, duurzaamheid en infrastructuur aan de orde. Daarnaast biedt de structuurvisie ook kaders voor de veel voorkomende burgerbewoning van agrarische bedrijfswoningen.

Download de Ruimtelijke visie of bekijk de visie via:
De papieren stukken liggen vanaf 28 juni zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Bron: Greenport Aalsmeer