Door de starre houding van de vakbonden FNV en CNV komt er voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten. Dat is de conclusie die de werkgeversorganisaties LTO Nederland, NFO, Anthos en de KAVB trekken na het overleg met de bonden van maandag 26 juni. De vakbonden hebben geen bereidheid getoond om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de laatste knelpunten voor een nieuwe cao Open Teelten.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties konden geen overeenstemming bereiken over de toepassing van de nieuwe arbeidstijdenregeling, modernisering van de regeling seizoensarbeid en de loonparagraaf.

Nieuwe Arbeidstijdenregeling
In het cao overleg is voorgesteld om te komen tot een nieuwe arbeidstijdenregeling voor het vaste personeel, die bestaat uit een standaardregeling en een nieuw jaarurenmodel. In het jaarurenmodel maken de werkgever en de werknemer afspraken over het totaal aantal uur dat per jaar gewerkt wordt. Op deze manier kunnen pieken en dalen in de werkzaamheden beter worden opgevangen. De nieuwe arbeidstijdenregeling vervangt de vier huidige complexe regelingen. Bij de toepassing van de oude regeling is er sprake van een extra trede voor de betreffende werknemer.

De nieuwe vorm van de arbeidstijdenregeling zorgt voor meer duidelijkheid voor werknemers en werkgevers, maar beperkt ook de mogelijkheden voor flexibiliteit. Werkgeversorganisaties willen de inperking van de flexibiliteit compenseren door de afschaffing van de extra loontrede bij het nieuwe jaarurenmodel. De bonden willen hiermee alleen akkoord gaan indien betreffende werknemers een extra loonsverhoging krijgen van 1,5% bovenop de hieronder beschreven loonsverhoging. Daar kunnen de werkgeversorganisaties niet mee akkoord gaan.

Regeling seizoensarbeid uitbreiden
Om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van bedrijven in de Open Teelten, kwamen de werkgevers met een nieuw voorstel voor de regeling seizoensarbeid. Zij hebben voorgesteld om de regeling uit te breiden naar maximaal 26 weken in een periode van maximaal negen maanden. De bonden zijn hier niet toe bereid omdat zij vrezen voor een afname in het aannemen van personeel in vast dienstverband.

Loonsverhoging
Ook het bod van de werkgevers voor een loonsverhoging van 3% voor een periode van 21 maanden was voor de bonden onvoldoende. En dat terwijl deze loonsverhoging neerkomt op een verhoging van 1,7% voor 12 maanden, wat daarmee dus boven het landelijk gemiddelde ligt.

Geen nieuwe datum
Op dit moment is er geen basis om verder te praten, daarom is voor nieuwe cao onderhandelingen nog geen datum gepland. Dat betekent niet alleen dat er voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten zal komen, maar ook dat de seniorenregeling, 3de jaar WW, scholingsvouchers en de certificering van huisvesting in het kader van de WAS niet verder worden ingevuld.

Bron: LTO Nederland