Internationale instellingen en wetenschappers wijzen erop dat de relatieve beloning voor de factor arbeid afneemt ten opzichte van kapitaal. Gelukkig groeit na afloop van de recessie de totale koek weer, maar van die koek krijgt de factor arbeid dus volgens internationaal onderzoek een kleiner wordend deel.

Ook voor Nederland bestaat het beeld dat de productiefactor arbeid het relatief moeilijk heeft. De afgelopen jaren signaleerde de Inspectie SZW al dat er veel druk staat op loonkosten. Er is sprake van een voortdurende neiging op de arbeidsmarkt constructies te ontwikkelen die de kosten van arbeid verlagen. In de praktijk ziet de Inspectie dat terug in een groter aantal gevallen waarin nationale en Europese regels inzake arbeidsverhoudingen worden ontweken of ontdoken.


Uit het rapport 'Staat van eerlijk werk. Loon naar werken?', dat het ministerie afgelopen week publiceerde, blijkt dat de sector land- en tuinbouw een 'risicosector' is. 20% van de meldingen van onderbetaling komen uit deze groep. Alleen bij mensen die werken via uitzendbureaus, het 'uitzendwezen', komen meldingen vaker voor.

In een reactie noemt LTO Nederland deze informatie 'misleidend', 'omdat het slechts om meldingen, en niet om daadwerkelijke constateringen' zou gaan.