De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie zoals gas en aardwarmte. Het is belangrijk dat het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Daarom heeft het kabinet op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met een Structuurvisie Ondergrond, een kompas voor de ondergrond.

Ondergrondse activiteiten
De drinkwatervoorziening en de winning van aardgas, olie, geothermie en opslag van stoffen in de ondergrond, zijn van nationaal belang. De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor deze nationale belangen. Het kabinet wil het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier mogelijk maken. Dat betekent steeds zoeken naar de balans tussen het beschermen van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en het benutten van de ondergrond voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.

In de structuurvisie staat onder meer dat bestaande drinkwaterwinningen beschermd zijn, dat samen met provincies wordt uitgewerkt in welke gebieden voor de toekomst grondwater beschermd moet worden en dat er tot 2023 geen schaliegaswinning plaats vindt. Besluiten of de winning van schaliegas na 2023 in Nederland een optie is, worden pas later genomen.

Toekomstbestendig
Minister Schultz van Haegen: ‘We zijn ons er niet dagelijks van bewust hoeveel activiteiten er ondergronds plaatsvinden. We halen ons drinkwater uit de grond en winnen onze energie eruit. Samen met lokale overheden en in nauwe afstemming met onder meer het bedrijfsleven is de structuurvisie tot stand gekomen. Op deze manier houden we onze ondergrond toekomstbestendig. Met een nationaal plan voor de ondergrond is Nederland ook mondiaal toonaangevend.’

Minister Kamp: ‘We maken in Nederland intensief gebruik van onze ondergrond. Voor onder andere ons drinkwater en voor onze energievoorziening. Het is belangrijk dat dit veilig, betrouwbaar en betaalbaar gebeurt. Samenwerking tussen private partijen en overheden en heldere afspraken over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, is daarbij cruciaal. De Structuurvisie Ondergrond versterkt die basis voor samenwerking en geeft helder aan welke activiteiten, waar in de ondergrond kunnen plaatsvinden en hoe we omgaan met de verschillende belangen die spelen. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de verschillende activiteiten ondergronds niet met elkaar botsen.’

Diepe ondergrond in de praktijk
De Structuurvisie Ondergrond is het kompas voor afwegingen in de praktijk. De structuurvisie moet er voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de diepe ondergrond. Zo staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. Wanneer een activiteit niet is uitgesloten in de structuurvisie betekent dit niet dat de vergunning zonder meer wordt verleend. De Structuurvisie geeft overwegingen mee voor locatiespecifieke afwegingen. In dit proces spelen veiligheid en belangen van burgers een grote rol. Daarmee maakt het Rijk op voorhand duidelijk wat belangrijk is bij de uiteindelijke afweging.

De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage. In deze periode kan iedereen hierop reageren met een zienswijze.