Adviesbureaus Agrimaco, Delphy en DLV Glas & Energie bieden onder de naam ’Project BRINKERS – de vinger op de zere plek’ individuele bedrijven en collectieven een QuickScan Waterzuivering aan om de juiste stappen in beeld te krijgen om aan de zuiveringsplicht te voldoen.

In de samenwerking hebben de drie partijen hiervoor de benodigde kennis in huis. Delphy kijkt naar teelttechniek en bedrijfsvoering voor optimalisatie van de huidige omstandigheden, zodat lozingen, en daarmee de noodzaak voor zuivering, kunnen worden beperkt. DLV Glas & Energie houdt de technische uitrusting van individuele bedrijven en de technische inpassing van collectieve oplossingen in de gaten. Agrimaco neemt de organisatorische, planologische en economische vraagstukken voor haar rekening waar bedrijven bij de uitwerking mee te maken hebben.

Individueel of collectief
Deze QuickScan Waterzuivering is een eerste stap om tegen beheersbare kosten de richting te bepalen om tot passende oplossingen te komen. Dat kan voor een individueel bedrijf of groep bedrijven die in een collectief willen samenwerken. De deelnemers vullen per bedrijfslocatie via internet een formulier met een aantal bedrijfs- en watertechnische gegevens in.

Deze gegevens worden verwerkt in een rapportage. Deze geeft inzicht in onder andere de waterstromen van het bedrijf, de mogelijkheden om lozingsvolume en pieklozingen te verminderen en een inschatting van de kosten voor zowel individuele als collectieve zuivering. Voor collectieven wordt tevens een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van een gezamenlijke aanpak en de vervolgstappen om tot een businesscase te komen. In een bijeenkomst met de deelnemers wordt uitleg gegeven over het rapport met adviezen en de regelgeving rond de individuele zuiveringsplicht.

Kosten quickscan
De kosten van de individuele quickscan voor één locatie is 670 euro. Voor een tweede locatie komt er 295 euro bij. Bij groepen vanaf vijf bedrijven nemen de kosten af tot maximaal 280 euro per bedrijfslocatie. Bij 25 deelnemende locaties betalen de bedrijven 200 euro per locatie.

Aanvullende rapportage
Deelnemers van een QuickScan Waterzuivering van een groep bedrijven of een collectief kunnen tegen meerkosten een aanvullende rapportage per locatie aanvragen, met indien gewenst een toelichting op het bedrijf. Het locatierapport gaat dan in op de knel- en verbeterpunten, een check op de opslagcapaciteit van hemel- en drainwater, de mogelijkheden om de lozingen te verminderen, een schatting van de kosten van individuele zuivering en de te nemen vervolgstappen per locatie.

Facebookpagina
Jaap Bij de Vaate van Delphy beheert op Facebook een openbare groep ‘Waterzuivering Glastuinbouw: collectief of individueel?’. Dit platform is bedoeld om telers, toeleveranciers en andere partijen kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen en technieken voor waterzuivering in beeld te brengen. Op de pagina meldt de adviseur dat inmiddels voor 265 locaties met verschillende groenten- en sierteeltgewassen de quickscan is uitgevoerd. Van de meer dan 1.000 ha is ongeveer 10% grondgebonden teelt. De meerderheid is substraatteelt (los van de ondergrond), waaronder ook perkgoed en potplanten vallen. Nog steeds melden zich groepen bedrijven voor de quickscan.

Bron: Glastuinbouw Waterproof