Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Minder gewasbeschermingsmiddelen bloembollen in Flevolands oppervlaktewater

Om in Flevoland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bloembollenerf naar de sloot met ten minste 80% te verminderen, werkten de KAVB (brancheorganisatie), Waterschap Zuiderzeeland, CLM (kennis- en adviesbureau) en bloembollentelers samen. Het resultaat van het project ‘Schoon erf, schone sloot’, dat liep van oktober 2016 tot maart 2018, is positief. Een gemiddelde daling van de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in de erfput van maar liefst 86% is behaald. “Een prachtig resultaat vanuit het Actieplan Bodem & Water die zonder de inspanning van de ondernemers niet mogelijk was geweest. Het is een stimulans om met deze aanpak verder te gaan, ook voor andere sectoren”, aldus heemraad Lida Schelwald-van der Kley.


Wim Klink: "De vraag die we onszelf telkens stelden: Wat doe ik waar op mijn erf? Bijvoorbeeld waar zet ik de kisten neer?"

Toekomstbestendige maatregelen
Negen ondernemers gingen eind 2016 aan de slag met als doel om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 80% te verminderen. Tijdens het ontsmetten en planten van tulpenbollen werden monsters van het afspoelende regenwater, afkomstig van de erven op de bloembollenbedrijven, genomen en in een laboratorium geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen. Na deze nulmeting werden de mogelijke maatregelen onder de loep genomen. Peter Knippels van de KAVB: “Het was opvallend dat de deelnemers direct met name aan grote, structurele en duurzame maatregelen dachten. Daarnaast kregen ze ook suggesties aangereikt. Een aantal had al stappen gezet. In alle gevallen zagen ze mogelijkheden om te verbeteren. De ene groep kiest voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering. In alle gevallen gaat het om robuuste en toekomstbestendige maatregelen.”

Bewustwording
Naast de maatregelen is ook bewustwording een succesfactor van het project. Deelnemers hebben meer inzicht gekregen in hun bedrijfsvoering. Het gaat niet alleen om bewustwording bij de ondernemers, maar zeker ook om bewustwording bij de medewerkers op de bloembollenbedrijven. Deelnemer Wim Klink: “We zijn echt trots op het bereikte resultaat. De vraag die we onszelf telkens stelden, was: Wat doe ik waar op mijn erf? Bijvoorbeeld: waar zet ik de kisten neer, staan ze overdekt, hoe zijn de rijroutes van de heftrucks. Gemiddeld zijn er drie maatregelen per bedrijf genomen, die heel divers zijn. Maar de rode draad door het hele project heen is bewustwording. Ik had vooraf niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn.”

Vervolg
Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ (SESS) sluit goed aan op de visie ‘Samen werken aan water’ van de bloembollensector uit november 2017. Eén van de uitgangspunten in deze visie is dat de sector zelf zorgt voor schoon water. Sleutelwoorden om dit te bereiken, zijn: verduurzaming en samenwerking. “Wij zijn als KAVB erg tevreden over de samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en dat biedt perspectieven voor de toekomst”, zegt Peter Knippels van de KAVB.

Het doel is te komen tot een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen. Knippels: “De vervolgstap op het SESS-project om te komen tot een emissieloos erf en een emissiearm perceel past hierin. De KAVB heeft samen met andere partners het plan opgevat om dit verder uit te werken. De zuivering van vervuilde waterstromen op het erf en restanten van bolontsmettingsmiddelen is onderdeel van dit traject. Deze ontwikkeling sluit aan op de wensen van de bloembollenondernemers in Flevoland. Daarnaast blijft de KAVB zich inzetten door de landelijke en regionale uitrol van ‘Schoon erf, schone sloot’. In 2017 is een gebiedsgerichte pilot gestart met ondernemers in de Noordoostpolder. Het SESS-project wordt gefinancierd vanuit POP3-middelen (subsidie vanuit Europa red.) en in opdracht van de KAVB uitgevoerd door CLM.”

Actieplan Bodem & Water
Het Actieplan Bodem & Water (ABW) is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, KAVB, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. Het doel van het ABW is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en water vasthouden in de bodem. Door kennisontwikkeling en kennisverspreiding met het agrobedrijfsleven en agrarische netwerken wordt dit doel breder gedeeld en acties in gang gezet. www.bodemenwaterflevoland.nl

bron: Zuiderzeeland.nl


Publicatiedatum: 5-4-2018

 

 
 
tweet
 
delen

e-mail
   
afdrukken
 
abonneeren

 

Overig nieuws in deze sector:

11-7-2018 "Wonen naast bollenveld goed voor de gezondheid"
25-5-2018 Bollenmijt kent drie soorten mannetjes
22-5-2018 Tegenstelling tuinbouw - natuurbeheer is schijn
14-5-2018 Met galmug de bladluis in rozen te lijf
25-4-2018 Nieuwe besmetting bruinrot in roos bevestigd
6-4-2018 "Snellere verandering voor duurzame teelt hard nodig"
6-4-2018 Houweling betreedt de markt van biostimulanten
21-3-2018 Milieuvoetafdruk uitrekenen kan veel simpeler
20-2-2018 Bloembollenbedrijven informeren hun omgeving met borden
8-2-2018 "Je hoeft bij lange na niet alle 358 bijensoorten te kennen"
5-2-2018 Flower Science Café: Bewust of Biologisch telen
31-1-2018 Europese samenwerking voor kleine toepassingen
26-1-2018 Flora Flower overgenomen door L&M Groep
12-1-2018 Verhoging plantweerbaarheid met endofyten
11-1-2018 Steeds minder beschermingsmiddelen in Vlaamse tuinen
22-12-2017 Geraniums fleuren bio-limonade op
15-12-2017 Megabestellingen voor bio-plantenkwekerij Dependens
14-12-2017 Vraag en aanbod biologische planten een boost geven
24-11-2017 Waarom de Barometer Duurzame Bloemist wel/niet van de grond komt
15-11-2017 Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’

 

Een reactie plaatsen: (max. 500 tekens)
  E-mailadres tonen

   nieuwe code