Judith van de Mortel lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’

HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De provincie maakt het lectoraat mede mogelijk via een financiële bijdrage van 300.000 euro. Het is het eerste lectoraat met als standplaats de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022.Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen. “De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. “Door aan dit thema te werken plaatsen we onszelf en onze studenten in een toekomstgericht perspectief, een perspectief dat wij mee vormgeven.”Onderzoekslijnen
Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:
• De plant inzetten om de bodem te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
• De bodem inzetten om de plant te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
• Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.Financiële ondersteuning LLTB
De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in. In het studiejaar 2018-2019 gaat het lectoraat samen met de LLTB en agrarisch adviesbureau Arvalis projectmatig aan de slag met tweedejaars studenten van de opleiding Toegepaste Biologie in Venlo. Binnen het project voeren de studenten een verkenning uit naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek in de Kabroekse Beek, nabij de gemeente Horst aan de Maas. Studenten willen hierbij inzicht verkrijgen in kansrijke maatregelen die de agrarische ondernemers kunnen nemen om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.Aandacht voor duurzaam bodembeheer
Vanuit de opgaven die er liggen op het gebied van natuur, water en milieu is het de provincie wat waard dat onderwijsinstellingen als de HAS in hun onderwijs aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Door de financiële ondersteuning van het lectoraat stuurt de provincie ook aan op een brede kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer. Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Vertrouwen
Dick Pouwels: “Door een lectoraat te financieren, geeft het werkveld aan dat zij graag samen met de HAS wil werken aan nieuwe ontwikkelingen op voor de sector belangrijke terreinen. Daar spreekt vertrouwen uit en daar hechten we veel waarde aan.”

Uitdaging
Judith van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. “Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Daarnaast wil ik als lector HAS Hogeschool op de kaart zetten als kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland.”

Voor meer informatie:
HAS Hogeschool

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven