collegewerkprogramma 2015-2019: op koers

3-5 miljoen per jaar voor versterking Westland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland wil de komende jaren tussen de € 3 en 5 miljoen extra per jaar uittrekken om de ambities uit het Collegewerkprogramma (CWP) waar te maken en de eigen vermogenspositie te versterken. Het gaat onder andere om investeringen in de infrastructuur, Greenport Horti Campus, de energietransitie, activiteiten in het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein en zwembad De Hoge Bomen. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2015-2019, die op 15 juni is gepresenteerd aan de gemeenteraad. De extra uitgaven worden gedekt uit de hogere algemene uitkering van het Rijk en de gemeentelijke reserves en door herprioritering van investeringen.

In juni 2014 verscheen het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. Het programma kreeg de titel "Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen. Samen werken aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland'. Het college is inmiddels een jaar op weg en heeft samen met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties belangrijke stappen gezet in de realisatie van deze Westlandse oplossingen, die moeten bijdragen aan een sterke economie, sociale kracht, een aantrekkelijke leefomgeving en eigentijdse dienstverlening. De uitvoering van het CWP ligt op koers.

Versterken economie
Het eerste collegejaar stond voor wat betreft het versterken van de economie onder andere in het teken van het vormgeven van de plannen voor de Greenport Horti Campus. De tweede aardwarmteboring en de Green Deal voor de Trias-boring van FloraHolland zijn belangrijke stappen op weg naar een glastuinbouw die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Om de internationale positie van Westland te verstevigen ontving de gemeente buitenlandse delegaties en werd samen met het Westlandse bedrijfsleven deelgenomen aan de vakbeurs Fruit Logistica en handelsmissies naar China en Japan. Daarnaast werd in het belang van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid opnieuw een groot aantal infrastructurele verbeteringen gerealiseerd, onder andere op knelpunten van school-thuisroutes.

Rustige invoering nieuwe taken
De invoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en werk per 1 januari 2015 is rustig verlopen. Door in 2015 niet te korten op huishoudelijke hulp en het persoonsgebonden budget en dankzij de stevige voorbereiding heeft de gemeente inwoners goed kunnen helpen. Vanuit het Innovatiefonds werden 18 subsidies toegekend aan initiatieven met een innovatieve aanpak die de eigen kracht van de samenleving versterken. In het eerste collegejaar werd tevens het aanbod aan voorzieningen voor de brede doelgroep minima uitgebouwd en het Westlands Kindpakket ingevoerd. Ook deze maatregelen maken het voor meer mensen mogelijk mee te doen aan de samenleving.

Dit geldt ook voor het Westlands Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020, dat onlangs werd ondertekend door de gemeente, LTO Noord Glaskracht Westland, MKB Westland, VNO NCW Westland Delfland en MVO Westland/Patijnenburg. Dit actieplan heeft tot doel zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. Westland is de eerste gemeente in Nederland die het landelijk Sociaal akkoord heeft vertaald naar lokale acties.Van planvorming naar uitvoering
Het eerste collegejaar was ook het jaar dat veel projecten die de aantrekkelijkheid van Westland vergroten in de uitvoeringsfase terecht kwamen. Zo werd officieel gestart met de aanleg van de ecologische recreatieve verbinding in de Poelzone en vormden de bouw van de nieuwe Kastanjehof en sloop van de Koningswerf de eerste stap in de uitvoering van de centrumplannen in respectievelijk Kwintsheul en 's-Gravenzande. Mede dankzij het stimuleringsbudget woningmarkt zijn maatregelen genomen om meer betaalbare en passende woningen te realiseren. Denk aan de invoering van erfpacht, vrije kavel verkoop en het verstrekken van startersleningen.

Ook op het gebied van veiligheid zijn opnieuw goede resultaten geboekt. Mede dankzij de stevige samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, buitengewoon opsporingsambtenaren en buurtpreventie en de inzet van telefooncirkels, whatsapp-groepen en Burgernet is het aantal geweldsdelicten en woninginbraken in 2014 afgenomen ten opzichte van 2013.

Meer digitaal
De gemeentelijke dienstverlening is het afgelopen jaar verder gedigitaliseerd. Het aantal producten en diensten dat digitaal kan worden aangevraagd, is vergroot en het is voor inwoners en ondernemers mogelijk om voor de omgevingsvergunning de aanvraag, het besluit en de tekeningen digitaal in te zien via de website van de gemeente. Ook alle bouwvergunningen van voor 2010 zijn nu gedigitaliseerd.

Inkomsten en uitgaven blijven in evenwicht
Westland is een financieel gezonde gemeente. Het college presenteert bij de Voortgangsrapportage een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2016-2019, wat betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven. Vastgehouden wordt aan het uitgangspunt dat de woonlasten niet meer stijgen dan met het inflatiepercentage. Ook worden geen nieuwe belastingen ingevoerd. De ontwikkeling van de schuldpositie is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Deze is onlosmakelijk gekoppeld aan de investeringen die in de Westlandse samenleving worden gedaan. Ook de grondpositie is in dat verband relevant. Het college blijft zich inspannen om die in goed overleg met de betrokken partners te verlagen. De afspraken die onlangs zijn gemaakt met Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland over de overdracht van een deel van de gemeentelijke grondbank zijn hiervan een voorbeeld.

Een andere belangrijke ontwikkeling in het kader van financiële duurzaamheid is het versterken van het eigen vermogen. Het college doet dit door het waardevast maken van de reserve Financiële Soliditeit. Dit betekent dat de inflatie over deze reserve niet langer wordt uitgegeven, maar aan de reserve wordt toegevoegd. Het versterken van het eigen vermogen heeft ook een positieve invloed op de schuldpositie.

Digitaal magazine
De Voortgangsrapportage is uitgebracht als digitaal magazine. Behalve de voortgang van de uitvoering van het collegewerkprogramma en de financiële positie van de gemeente zijn hierin ook interviews met inwoners, ondernemers en de collegeleden opgenomen.

De Voortgangsrapportage wordt op dinsdag 7 juli a.s. behandeld door de gemeenteraad. Deze raadsvergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in 's-Gravenzande (Van Geeststraat 1). Inwoners hebben de mogelijkheid om tijdens deze vergadering in te spreken.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven