Nieuwe restrictiezinnen en attenderingszinnen

Het Ctgb heeft nieuwe lijsten opgesteld met eenduidige restrictie- en attenderingszinnen. Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd. Attenderingszinnen wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Er blijkt geen risico uit de beoordeling, maar het middel kan bij verkeerd gebruik bijvoorbeeld andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen.

Onder de toepassingsvoorwaarden van veel middelen staan restrictiezinnen die aanvullende voorschriften bevatten vanwege de risico’s. De set met restrictiezinnen dijde de afgelopen jaren steeds verder uit tot een totaal van 143 zinnen. Voor verschillende middelen waren sommige zinnen niet consistent geformuleerd, beoogden ze in meer of mindere mate hetzelfde of waren ze niet meer valide door veranderende regelgeving.

Op verzoek van het Ctgb bekeken de NVWA en de Unie van Waterschappen de bestaande restrictiezinnen op handhaafbaarheid en naleefbaarheid. Hieruit bleek dat het merendeel van de zinnen matig of slecht is na te leven en te handhaven. Er zijn nieuwe lijsten opgesteld met eenduidiger zinnen, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen restrictiezinnen en attenderingszinnen die wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik.

Bron: Ctgb

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018