Onderzoek naar het effect van chloorgebruik bij recirculatie

Sinds april 2017 wordt binnen Glastuinbouw Waterproof gewerkt aan het project 'Effect chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende substraatteelten. De onderzoeksvraag is of ontsmettingsproducten ophopen en hierdoor schade kunnen toebrengen aan de plant. Tevens is de vraag of deze middelen de opname van meststoffen beïnvloeden. Zo ja, hoe moet daar op worden geanticipeerd? Afgelopen week kwam de BCO bijeen en zijn de eerste resultaten besproken.De resultaten van het eerste half jaar

In het afgelopen jaar is er een enquête uitgevoerd onder deelnemende telers (gerbera). Doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in het gebruik van ontsmettingsmiddelen bij gerberatelers. Op basis van de enquête zijn met drie producten (chloorbleekloog, chloordioxide en waterstofperoxide) proeven in het laboratorium uitgevoerd om te zien bij welke concentraties Fusarium gedood wordt. Het blijkt dat er relatief veel middel nodig is voor een optimaal effect. Dat wil zeggen meer middel dan nu in de praktijk wordt gebruikt voor het reinigen van de leidingen. Daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wat in het verleden is uitgevoerd betrof meestal onderzoek met irrigatiewater, zonder hergebruik. Over de eventuele schade naar herhaaldelijk blootstellen van het gewas aan chloorelementen en/of de eventuele wisselwerking met meststoffen is dan ook weinig bekend. Op basis van alle beschikbare gegevens is uiteindelijk een teeltproef opgezet.

Korte teeltproef
Momenteel wordt er in deze kort lopende teeltproef (maximaal drie maanden) onderzocht in hoeverre ontsmettingsmiddelen zinvol kunnen worden ingezet, zonder schade toe brengen aan het gewas bij vergaande recirculatie. Gekozen is voor de gerbera en wel de Don Leo. Op 24 tafels, die onafhankelijk van elkaar water krijgen, zijn eerst de helft van de planten per tafel besmet met Fusarium (25 oktober). Hierna zijn twee producten (chloordioxide en waterstofperoxide met zilverstabilisator) in vijf concentraties in twee herhalingen toegevoegd (20 november). Het gewas wordt nauwlettend gevolgd (aantal bloemen en gewicht, kleur van het gewas), alsmede de EC, pH en nutriënten en het optreden van ziekteverschijnselen (Fusarium). De proef duurt tot het einde van het jaar.

Doorstart 2018
Afhankelijk van de resultaten moet worden beoordeeld of het zinvol is de proef langer door te zetten. Met de huidige kennis lijkt het wel gewenst om een langere duurproef uit te zetten. Hiervoor kan een ander gewas of ras worden gekozen, maar tevens kan gekozen worden voor hetzelfde gewas maar met andere ontsmettingsmiddelen. Daarnaast is een doorstart in 2018 ook afhankelijk van de bijdrage van cofinancieerders. Doordat er binnen de Stichting Programmafonds geen collectief geld meer is voor waterprojecten, moet een eventueel vervolg op andere wijze worden gefinancierd.

Het project (WP4) is een onderdeel van de PPS voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. Het wordt gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw, de gewascoöperatie Gerbera en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De uitvoering ligt bij Wageningen UR Glastuinbouw.

bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum :Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2018